دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش فشار بخار بیشینه

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش فشار بخار بیشینه

در روش تعیین کشش سطحی به روش فشار بیشینه حباب، پس از فرو رفتن یک سوزن موئینه در مایع مورد نظر، ماکزییم فشار داخل حباب ایجاد شده در نوک سوزن، حین رشد آن اندازه گیری می‌شود.