دستگاه جداسازى گازى غشايى

دستگاه جداسازى گازى غشايى

امـروزه صنعـت غشـاء از جملـه صنايـع در حـال رشـد و نـو در زمينـه جداسـازى گازى اسـت كـه از بخش هـاى كليـدى صنايـع مختلـف از جملـه صنعـت نفت، پتروشـيمى و صنايع گاز به شـمار مى آيد. دسـتگاه MGSPS بـه عنـوان اولين دسـتگاه ايرانى در زمينه تسـت غشـاء، گامى بـزرگ در بـرآوردن نيازهـاى اصلـى اين صنعت برداشـته اسـت.
اين دستگاه با نام: Membrane Gas Separation And Permporometry Systems دارای دو کاربـرد عمده اسـت. كاربرد اول، جداسـازى گازى با انواع غشـا و كاربرد دوم آناليـز Permporometry بـراى به دسـت آوردن توزيـع اندازه حفرات لايه سـطحى غشـاء می باشـد كه توسـط دسـتگاههاى ديگـر آناليز قابل اندازه گيرى نيسـت.
 • اسـتفاده از كنترل كننده هـاى جريان جرمـى MFC براى تهيـه گاز خوراك با تركيـب دقيق
 • استفاده از شيرهاى برقى براى تغيير مسير جريان هاى گاز
 • كنتـرل فشـار بـا اسـتفاده از مبـدل فشـار و رگلاتور تنظيم فشـار جريان بالادست
 • امـكان تعبيه انواع مدول هاى غشـايى معدنى و پليمرى، ديسـكى و لوله اى، متقـارن و غير متقارن و…
 • امـكان انجـام جداسـازى غشـايى در دماهـا و فشـارهاى مختلـف
 • امكان جداسازى غشايى و Permporometry
 • اندازه گيـرى توزيـع حفـرات سـطح روييـن غشـاء
 • تطبيـق پذيرى بـا انواع دسـتگاه های آناليـز گازى از جمله GC
 • سازگار با انواع گازها از جمله گازهاى خورنده و سمى
 • قابليـت اسـتفاده جهـت غشـاهاى ماكـرو، مـزو و ميكـرو حفـره
 • تشـخيص حفرات و شكاف هاى بزرگ در سـاختار غشاى ميكرو حفره
 • اسـتفاده از حلال هاى مختلف بسـته به نوع غشـاء