میکروسکوپ پروبی روبشی SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی، عبارتی کلی برای مجموعه ای از روش هاست که سطح مواد را با قدرت تفکیک در حد نانومتر و یا حتی کمتر از انگستروم روبش کرده و تصاویر توپوگرافی یا نقشه هایی از خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی سطح مواد را تهیه می کند. این میکروسکوپ به دلیل توانمندی در انجام آزمایشات موضعی که با تک اتم ها یا مولکول ها قابل انجام است، به ابزار ضروری در حوزه ی فناوری نانو تبدیل شده است. اندازه گیری نیروی پیوندهای شیمیایی یگانه یا طیف نوری تک مولکول ها، مثال هایی از کاربردهای SPM در زمینه نانو هستند. علاوه بر این، می توان از پروب موضعی برای جابجایی اتم ها یا مولکول ها و درنتیجه تشکیل ساختارهای مصنوعی در مقیاس اتمی استفاده کرد. میکروسکوپ روبشی تونل زنی یا STM، از گروه میکروسکوپ های پروبی روبشی است که در سال ۱۹۸۱ در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت IBM توسط بینیگ و روهرر اختراع شد و مخترعان آن در سال ۱۹۸۶ همراه با ارنست روسکا که از جوانی روی میکروسکوپ های الکترونی کار می کرد، برنده جایزه نوبل فیزیک شدند.