نانوکویتاسیون

نانوکویتاسیون

دستگاه نانوکویتاسیون با استفاده از دانش محققان ایرانی در ایران ساخته شده و به جرات می توان گفت که نمونه خارجی ندارد. در این دستگاه با استفاده از تولید نانو حباب در محیط مایع، با استفاده از هندسه هاى ویژه، جریان سیال و رسیدن فشار سیال تا فشارى کمتر از فشار بخار، سیال دو فاز خواهد شد و پدیده کاویتاسیون رخ مى دهد.

قیمت: تماس بگیرید.