کوره مافلی

کوره مافلی

كوره الكتريكى مافلى دستگاهى براى حرارت دهى مواد و محصولاتى است كه در صورت تماس مستقيم شعله با اين محصولات، كيفيت محصول نهايى نا مطلوب مى گردد. بدين منظور در كوره هاى بكار گرفته شده در فرآيندهاى صنعتى، از محفظه هاى عايق شده اى براى حرارت دهى مواد استفاده مى گردد. همچنين حرارت دهى در دماى بالا ممكن است موجب ايجاد محيط هاى خورنده شود كه محصول را در معرض خطر قرار دهد.
در چنين مواردى مواد در يك مافل (يك ظرف رسانا) حرارت دهى مى شوند به گونه اى كه بيرون ظرف رسانا به وسيله تماس محصولات حاصل از احتراق مشعل ها گرم شود.