میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) یکی از انواع میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) می‌باشد. SPM ها برای اندازه‌گیری مشخصاتی مانند ارتفاع، اصطکاک، مغناطیس با استفاده از یک پروب طراحی شده‌اند. برای دستیابی به یک تصویر، پروب دستگاه یک ناحیه کوچکی از نمونه را می‌روبد و همزمان مشخصات موضعی را اندازه‌گیری می‌کند. میکروسکوپ نیروی اتمی بدون شک متنوع ترین و قدرتمندترین تکنولوژی میکروسکوپی برای مطالعه نمونه‌ها در مقیاس نانو می‌باشد. یک میکروسکوپ نیروی اتمی نه تنها تصویر توپوگرافی سه بعدی به دست می‌دهد بلکه انواع مختلف اندازه‌گیری‌های سطحی مورد نیاز محققین و مهندسین را فراهم کرده و هم چنین می‌تواند تصاویری با وضوح اتمی در مقیاس آنگستروم با کمترین آماده‌سازی سطح تولید کند.

 AFM دارای یک کانتی‌لیور با یک نوک بسیار تیز می‌باشد که روی سطح نمونه حرکت می‌کند. همان طور که نوک به سطح نمونه نزدیک می‌شود، نیروی جاذبه بین سطح نمونه و نوک کانتی‌لیور باعث منحرف شدن کانتی‌لیور به سمت سطح می‌شود. اگر کانتی‌لیور به سطح نزدیکتر شود به طوری که نوک با سطح در تماس باشد، نیروی دافعه غلبه کرده و باعث می‌شود کانتی‌لیور از سطح دور شود. از یک پرتو لیزری برای شناسایی انحرافات کانتی‌لیور از سطح (دور یا نزدیک شدن) استفاده شده است. توسط بازتاب پرتو از سطح بالای کانتی‌لیور، هر انحرافی باعث تغییر جزئی در جهت پرتو بازتابی خواهد شد. با ثبت این تغییرها می‌توان توپوگرافی سطح نمونه را بدست آورد. حساسیت این تکنیک در حدی است که انحرافات عمودی بسیار کمتر از nm 1/0 را هم می‌تواند آشکار کند؛ بنابراین پله‌هایی با ارتفاع فقط یک اتم هم به آسانی تشخیص داده می‌شوند. قدرت تفکیک جانبی نیز در این مقیاس امکان‌پذیر است بنابراین AFM واقعا در سه بعد قدرت تفکیکی اتمی دارد.