دستگاه يكپارچه اندازه گيرى عملكرد حسگرى و كاتاليزورى مواد

دستگاه يكپارچه اندازه گيرى عملكرد حسگرى و كاتاليزورى مواد

بـا توجـه به آنكه بهينه سـازى مواد حسـاس حسـگرهاى نيمـه هادى با عملكرد كاتاليسـتى آن ها ارتباط مسـتقيم دارد، اين دسـتگاه قابليت انـدازه گيـرى هم زمان خواص كاتاليسـتى و حسـگرى ماده حسـاس را داراسـت.
همچنيـن ايـن دسـتگاه تمـام امكانـات لازم بـراى محققين و توسـعه دهندگان كاتاليزورهـاى ناهمگـن را نيـز دارا بـوده و در عيـن حـال بـه آنهـا توانايـى اندازه گيرى خاصيت حسـگرى كاتاليـزور مورد مطالعـه را نيـز می دهد.
  • شـامل دو قسمت تسـت حسگر گاز و راكتـور انجـام واكنـش كاتاليسـتى بـه صورت مجـزا و يا سـرى
  • تست و بررسى حـسگرها; ( بر اساس اندازه گيرى هدايت الكتريكى، ولتاژ، تغيير مقاومت الكتريكى)
  • داراى سه درگاه ورودى و نقطه تزريق گاز، امكان تست همزمان مجموعه گازها به صورت مخلوط يا به صورت تست متوالى
  • تسـت و بررسـى خاصيـت حسـگرى در حضـور فيلترهـاى شـيميايى كاتاليسـتى و فيزيكـى
  • بررسى فعاليت كاتاليستى فرآيندهاى مختلف آزمايش در دماهاى مختلف تا ۱۰۰۰ در حضور و يا عدم حضور رطوبت