لایه نشانی دورانی Spin Coater

لایه نشانی دورانی Spin Coater

دستگاه لایه نشانی دورانی برای ساخت لایه های نازک مواد آلی حساس به نور با ضخامت های میکرومتری و نانومتری به کار می رود. در بیشتر موارد ماده پلیمری بوده و به صورت محلول با حلال فرار استفاده می شود. به طور عمومی می توان از لایه نشانی چرخشی برای لایه نشانی سل ژل ها، فوتورزیست ها، نانو ذرات و دیگر مواد شیمیایی از آن استفاده کرد. نیروی گرانش و تنش سطحی باعث قرارگیری فیلم بر روی سطح صاف می گردد. شتاب گريز از مركز موجب گسترش رزين از مركز به لبه بستر خواهد شد كه منجر به ايجاد لايه نازك بر بستر مى گردد. دو مرحله تبخير این دستگاه ها و چرخش با سرعت ثابت بيشترين تاثير را بر ضخامت پوشش نهايى دارا هستند. قرارگذارى ماده بر روى صفحه چرخان به صورت ديناميك و استاتيك انجام مى شود. ضخامت و ديگر خواص لايه نازك نهايى به طبيعت رزين (ويسكوزيته سرعت خشك شدن، درصد مواد جامد، كشش سطحى) و پارامترهاى انتخاب شده براى فرايند چرخش بستگى دارد. عواملى مانند سرعت چرخش نهايى، شتاب و تبخير حلال به چگونگى يكنواختى پوشش كمك مى كند. برای مطالعه لایه نشانی دورانی دانشنامه دستگاه پایین دانشنامه را دانلود کنید.

قیمت: تماس بگیرید.